Tut Dame Ảnh Fb Die Dạng Apps 
                            Tỷ Lệ CaoChuẩn Bị 1 Cái Acc Fb Trâu Tý Nha Ae
Fake Ip (Cô Lôm Bi a)
Nn Uk

Vào Ảnh Victim  Báo Cáo Thôi v:)
                    Vào      Ảnh       Chọn
▶ Report photo—> Dòng 3—> Dòng 1—> Gửi
▶ Roport Photo—> Dòng 3—> Dòng 6—> Dòng 4—> Gửi

                             LIÊN HỆ


▶ Link Blogs: http://www.starthanh.tk ▶ Link Fb: 


Tags