BẢNG GIÁ VIP LIKE                          (Thành Star)
ID                    Max Like
                    Thời Hạn                   Giá Tiền
Like 1                   150 Likes/Post
                    1 Tháng               100,000 VNĐ
Like 2                   300 Likes/Post
                    1 Tháng               200,000 VNĐ
Like 3                   500 Likes/Post
                    1 Tháng               250,000 VNĐ
Like 4                   700 Likes/Post
                    1 Tháng               300,000 VNĐ
Like 5                   1000 Likes/Post
                    1 Tháng               350,000 VNĐ
Like 6                   1500 Likes/Post
                    1 Tháng               400,000 VNĐ
Like 7                   2000 Likes/Post
                    1 Tháng               450,000 VNĐ


Tags