TUT HƯỚNG DẪN DAME FACEBOOK BẰNG LINK 808

Thành Star✓ 


❀♡Bước 1
-Fake 1 CMND (theo thông tin victim, fake càng chuẩn thì RIP càng chất)
❀♡Bước 2
-Fake IP Hà Lan ngôn ngữ Vương Quốc Anh (UK)
❀♡Bước 3
-Login vào nick fake giống victim ( nhớ là nick phải có mail).
Tiếp theo vào link 808 : https://m.facebook.com/help/contact/169486816475808 
(và chọn ô theo thứ tự 3->2->1) và điền info.
❀♡Thần chú:
Hello Facebook I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook Greetings one of the developers of the new French 
➡Facebook Xong gửi sẽ ra link hỗ trợ (case)
❀♡Bước 4
-Chờ 5p sau F5 máy tính sẽ có 1 thư FB đáp lại nó đáp lại thư dài dòng có tầm 7 cái dấu gạch đầu dòng là sẽ die 100%. Rep lại như sau:
Full Name: Tên Victim ID: Id Victim@facebook.com
URL: Url Victim Hello Facebook I’m one of the developers of Facebook into account the hidden administrative order Ensure that the work of the users found that the account is contrary to the standards and laws Facebook I hope that the withdrawal of the account or confirm his identity because it is contrary to the laws and standards with Facebook Greetings one of the developers of the new French Facebook ➡Lưu case lại nếu victim unlock về thì rep lại thần chú như cũ là lại die tiếp.
❀♡DONE TUT ♡❀
Nguyễn Đăng Thành

Tags