- Bước 1 : Fake IP Canada + Ngôn Ngữ US cho mình nhé ok !?
- Bước 2 : Vào link 953

https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953

- Điền theo thứ tự : 1-1-3

- Rồi điền form như sau :

➡ ❀♡Dòng 1 : Điền đầy đủ họ tên acc bị treo or spam

=> Dòng Select country thì chọn dòng Vietnam

➡❀♡Dòng 2 : Điền email acc bị treo or spam

➡❀♡ Dòng 3 : Điền lại email

- Tích vào ô I agree

- Rồi nhấn Send

- Tiếp theo vào link 755:

- Riêng link này chuyển ( www ) qua ( m )

https://m.facebook.com/help/contact/221689587951755

=> Dòng 1 : Điền email

=> Dòng 2 : Điền gì cũng được

- Sau đó hóng 1-2 ngày sau nó reset lại case nhé !?

- Done TUT <3 !

http://facebook.com/ThanhStar.Blog 

Tags