TUT VERI TÊN FACEBOOK TÍCH HIỆN, CHỐNG DIE TÊN GIẢ

TUT này tránh đie Tên giả 3 tệp và 7 days nhé ( tóm lại khó bị đie những dạg tên giả)Bước 1: Vào link 237 rename 
Ô 1: Đăng Thành + Tích + Kí tự nhé    (để ô1: 2 chữ này khi rename về tích hiện sẽ không còn thấy kí tự cách gì cả )

Ô 2: Nguyễn 


-------------------------------------------


Cách 2: nếu ai có acc mà rename tích ẩn ở link 333 rồi thì đá cho lên hiện luôn ( vì rename tích ở link 333 không có KT noname cách ra nên facebook sẽ không quét đâu )

➡ đơn giản nhưng test xem còn đie Tên giả không 

Tags